Archive for the ‘publicerade svar’ category

Köttskatt för klimatets skull (6/8)

8 augusti 2008

Den här debattartikeln kom in i många tidningar :))

Köttskatt för klimatets skull
Allt fler debattörer propagerar för miljöskatter på animaliska livsmedel, en så kallad köttskatt. Orsaken till att en sådan skatt diskuteras är att djurhållningen enligt FN globalt står för 18 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp och är ett av de allra största problemen vad gäller bland annat markförstörelse, ökenspridning, övergödning och vattenförstörelse.
Efterfrågan på betesmark för nötdjur är det som driver regnskogsskövlingen på de flesta håll i världen och utgör därför det allra största hotet mot biologisk mångfald. Idag används 70 procent av den regnskogsmark som skövlats av människan till bete för nötdjur och ytterligare en yta av Belgiens storlek skövlas varje år bara i Amazonas.

I Sverige står djurhållningen för ungefär en fjärdedel av växthusgasutsläppen och är huvudorsaken till försurning och övergödning. Östersjöekosystemet är idag nära en total ekologisk kollaps på grund av den övergödning som framför allt djurhållningen orsakar. Animalieproduktion är kort sagt en av våra allra största miljöbovar i alla kategorier och på alla nivåer såväl globalt som lokalt.
Därför är det mycket viktigt att vi minskar köttkonsumtionen radikalt för att inte köra det globala ekosystemet i botten. Och det är bråttom. En minskning av köttproduktionen innebär reduktion av växthusgasutsläppen helt utan några infrastrukturinvesteringar eller kostnader för samhället. Minskad köttkonsumtion minskar dessutom inte bara de direkta utsläppen från animalieproduktionen.

Den frigör dessutom stora jordbruksarealer för hållbar biobränsleproduktion och möjliggör koldioxidsänkor genom återskogning av betesmark. Produktion av animaliska livsmedel är nämligen extremt resurskrävande i relation till produktion av vegetabiliska livsmedel med samma näringsvärde. I Sverige använder vi drygt två tredjedelar av de grödor vi odlar som djurfoder. Genom att låta djur äta maten innan vi äter djuren mångdubblar vi den odlingsareal som behövs för att mätta varje människa.

Minskad global köttkonsumtion skulle också ge positiva effekter vad gäller livsmedelspriser och fattigas tillgång till mat. Efterfrågan på agrobränslen som etanol och biodiesel har fått livsmedelspriserna att skjuta i höjden.
Men det är bara droppen som fått bägaren att rinna över. Grundorsaken till den pågående matkrisen är vår höga och snabbt ökande köttkonsumtion. Idag används ungefär 70 gånger mer mark för att producera kött än för att producera etanol. Miljöskatter är ett effektivt sätt att minska efterfrågan på animaliska produkter och därmed utsläppen från djurhållningen.

Allmänhetens kunskap om djurindustrins extrema negativa miljöeffekter växer. Med den ökande kunskapen växer också acceptansen för styrmedel för att begränsakonsumtionen.
De flesta svenskar har full förståelse för att vi har miljöskatter på bensin och diesel. Det är därför svårt att se att vi inte skulle acceptera miljöskatter på animaliska produkter när vi inser att djurhållningen för animalieproduktion står för en nära dubbelt så stor del av världens globala växthusgasutsläpp som vägtransporterna.

Det lär inte dröja länge innan alltfler länder börjar inse att köttskatt är ett effektivt, snabbt och billigt sätt att minska växthusgasutsläppen.
I och med den höga medvetandegraden om djurhållningens miljöpåverkan hos den svenska allmänheten har Sverige chansen att gå före och utveckla ett system för punktbeskattning av kött. På så sätt kan vi snabba på processen med införandet av liknande styrmedel i fler länder.
Per-Anders Jande
Svensk mat- och miljöinformation

2008-08-06

Annonser

Livsmedelsverket motarbetar Sveriges miljömål

29 juli 2008

Fientliga industrier styr vår politik
Publicerad i SvD: 29 juli 2008, 04.40

Livsmedelsverket och Jordbruksverket åker till Kina för att försöka öppna upp för ökad köttexport. De hymlar inte med att de åker på den svenska köttindustrins uppdrag. Djurindustrin är en av våra allra största miljöbovar och utgör huvudproblemet vad gäller försurning, övergödning och östersjöekosystemets kollaps. Samtidigt står denna industri för en fjärdedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Animaliska livsmedel är den källa till utsläpp av växthusgaser där vi har störst potential att snabbt minska våra växthusgasutsläpp. Genom att punktbeskatta animaliska livsmedel på samma sätt som vi beskattar bensin och andra miljöskadliga produkter, samtidigt som vi stimulerar konsumtion av vegetabilier, skulle vi kunna få ner animaliekonsumtionen och därmed växthusgasutsläppen avsevärt. Sänkningen skulle ske snabbt och helt utan kostnader för samhället.

Men nu tänker alltså våra svenska myndigheter i stället arbeta för ökad köttproduktion för export till Kina. På uppdrag av vår smutsigaste industri – djurindustrin – kommer våra myndigheter att aktivt arbeta för ökade växthusgasutsläpp och ökad förstörelse av den svenska miljön. De kommer aktivt att arbeta mot uppställda miljökvalitetsmål och de klimatmål som diskuteras i Sverige och internationellt. Djurindustrins lobbyorganisationer med LRF i spetsen har i dag en nästan absolut makt över Sveriges livsmedelspolitik och därmed över en stor del av den reella klimatpolitiken. Och djurindustrin vill absolut inte sänka sina utsläpp, utan kraftigt höja dem.

Varför låter vi våra mest miljöfientliga industrier styra Sveriges klimatpolitik och varför motarbetar våra myndigheter aktivt uppställda miljömål? Vi måste påminna våra politiker och myndigheter om att vi aldrig kan nå uppställda miljömål så länge vi för en politik som går i motsatt riktning.

Vi måste börja kräva en politik som gynnar vår miljö och våra barn i stället för en politik som kortsiktigt gynnar en liten men extremt klimatfientlig industri.
Per-Anders Jande
Informationsansvarig på Svensk mat- och miljöinformation, Spånga

Bibeln visar att människors och djurs värde hör ihop

28 april 2008

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1926&Itemid=29

Nej till köttskatt är politiskt hyckleri

26 april 2008

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/21413

Konsumtionen av kött och mjölk i Sverige står för så mycket som en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. På global nivå står den animaliska livsmedelsproduktionen för 18 procent av utsläppen. Så varför har vi inga miljöskatter på kött och komjölk?

FRIA TIDNINGEN En intressant konflikt om svenskarnas och västvärldens matvanor är under uppseglande. För köttkonsumtionen ökar ännu mer än utsläppen från biltrafiken. Kött är kanske ännu mer än bilismen en del av den västerländska livsstilen, åtminstone mentalt.
Miljöskatter och andra åtgärder för att begränsa biltrafiken är sedan länge accepterat som något som behövs, från vänster till höger i den svenska partipolitiken. Nu har det dock visat sig att kött- och mjölkproduktionen står för ännu större utsläpp av växthusgaser, och den enda rimliga slutsatsen är väl att också miljöskatta animaliska livsmedel? Eller?

Nej, inte alls, enligt konservativa bastioner, som Svenska Dagbladets ledarredaktion och Lantbrukarnas Riksförbund. LRF försvarar den svenska köttproduktionen med en klassisk variant av att skylla ifrån sig: ”De andra är mycket värre!”.

I sitt svar på inslaget om köttets miljöpåverkan i SVT:s Uppdrag Granskning skriver LRF att i Brasilien – där genererar minsann köttproduktionen ännu mer miljöfarliga utsläpp än i Sverige.
På detta kan man lätt svara: Visst, det må så vara, att det finns ännu mer miljöfarlig köttproduktion i andra länder. Men varför skulle det hindra oss att agera mot miljöfarlig matproduktion här?

Om det skulle vara möjligt att införa en extra straffskatt på importerat kött hade det förstås inte varit fel, men dagens frihandelsregler förhindrar dessvärre sådana nationella regler. Så länge frihandel mer eller mindre framhålls som en religion inom den globala politiken kommer vi tvingas hitta andra vägar att minska miljöfarlig verksamhet.

I första hand kan vi redan nu göra det enda vettiga: straffbeskatta animaliska livsmedel (säväl svenska som importerade) istället för att subventionera dem (som vi gör i dag).

Nu säger många högerdebattörer att förslaget om köttskatt helt enkelt är ett oacceptabelt krav från vego-talibaner, som bara älskar att från staten reglera folks matvanor. Men varför skulle 60-70 procent av priset på den miljöfarliga bensinen kunna bestå av skatt, medan köttet både har en skattesubventionerad produktion och en låg moms på 12 procent?
Svaret är att våra matvanor upplevs som något djupt privat. Något som ingen annan ska lägga sig i. Därför är det viktigt att konkretisera kravet på köttskatt. Köttskatt innebär ju inte att kött förbjuds. Även vi som är veganer och vegetarianer inser att det inte skulle vara möjligt med något sådant förbud.

De som äter kött kommer alltså att kunna knapra vidare, men det kommer att svida lite mer i plånboken. Forskning på Chalmers Tekniska Högskola visar att det räcker med 15 kronors straffskatt per kilo nötkött för att minska konsumtionen med 13 procent.

Miljöskatt på animaliska livsmedel kommer helt enkelt att minska konsumtionen av kött, och öka försäljningen av vegetariska livsmedel. Det tjänar både miljön och vi själva på. Att färre djur behöver plågas av köttindustrins ovärdiga djurhållning är en god bieeffekt.
De som motsätter sig köttskatt har hittills inte kunnat prestera ett enda hederligt argument. Ändå påstår de sig värna om miljön. Det är inte annat än politiskt hyckleri.

Linus Brohult

Miljöbeskatta nötköttet, Värmlands Folkblad

5 april 2008

Från Värmlands Folkblad

————————————–

Från Dalarnas Tidningar:

Debattsvar till Anita Persson i två tidningar

5 april 2008

Debattsvaret till Anita Persson har publicerats i två tidningar. Dalarnas tidning tog in svaret oförkortat, se:
http://www.dt.se/opinion/debatt/article298269.ece

Vestmanlands Läns tidning tog in en kortare version, se:
http://www.vlt.se:80/artikelmall.asp?version=747485

Med glada hälsningar
Jonas N